Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Disclaimer

De informatie op deze website is geen advies, aanbod of andere financiële dienst; we geven alleen informatie. U dient de informatie dus niet te gebruiken als advies of bron om een (financiële) beslissing op te baseren. Aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruiken van informatie op deze website sluiten wij uit. Wilt u inhoud van deze website gebruiken? Vraag om toestemming bij de afdeling Marketing & Communicatie van Alfam Consumer Credit.

Ontdekt u een fout op onze site? We horen het graag.

Is informatie op deze website niet juist, niet volledig of niet actueel? Klopt de inhoud van sites waar wij naar verwijzen niet? Of functioneert de website niet of niet goed? Dan horen we dat graag van u. U kunt hiervoor een mail sturen naar marketing@alfam.nl. Alvast hartelijk dank voor uw moeite.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

We doen ons best om correcte en complete informatie te plaatsen op onze website. Ook doen we ons best om alleen te verwijzen naar goed werkende en betrouwbare sites. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website of voor het ononderbroken functioneren van de website. Aansprakelijkheid voor eventuele schade door fouten op, of het niet goed functioneren van deze website sluiten wij uit.